Česká lékařská homeopatická společnost

Archiv rubriky: Články

Petice proti nesystematickým restriktivním opatřením omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR, proti omezování činnosti a uzavírání vzdělávacích zařízení, proti plošnému povinnému nošení roušek v uzavřených prostorách, proti nevyváženému informování veřejnosti o nemoci Covid

Vážení spoluobčané!

Děkujeme všem za vaše elektronické podpisy Otevřeného dopisu lékařů a dovolujeme si poprosit o podpis níže přiložené Petice, která z něj vychází jako právně relevantní dokument. Bohužel, bez vašeho osobního podpisu nemusí Úřad vlády a Parlament České republiky brát vaše internetové podpisy na vědomí. Proto si vás dovolujeme požádat o následující:

 

– vytiskněte podpisový arch i předchozí strany

– podepište se modrou propisovací tužkou

– do 30.11.2020 prosím zašlete na adresu:

Petra Cihlářová

P.O.Box 6

19017 Praha 9

Poté bude k Petici s podpisovými archy přidán Otevřený dopis lékařů s jeho elektronickými podpisy a vše bude doručeno na Úřad vlády a do Parlamentu České republiky.

Děkujeme předem za vaši pomoc!

Doufáme, že společně zvládneme celou situaci se ctí a brzy se vše vrátí do normálních kolejí.

 

Varhan Orchestrovič Bauer (petiční výbor)

Ing. Petra Cihlářová (petiční výbor)

MUDr. Ladislav Fiala (signatář)

MUDr. Radkin Honzák (signatář)

MUDr. Jan Hnízdil (signatář a člen petičního výboru)

Mgr. Hana Janišová (petiční výbor)

Ing. Petr Janiš (petiční výbor)

MUDr. Kateřina Lucká (signatář)

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (signatář)

Bc. David Petrásek (signatář)

Doc. MUDr. Roman Šmucler (signatář)

MUDr. Jiří Urbánek (signatář)

MUDr. Ivan Vondřich (signatář)

Petice:

Úřad vlády České republiky

Andrej Babiš, předseda vlády

nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118  00 Praha 1

 

Ministerstvo zdravotnictví

Jan Blatný, ministr zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4

128 00 Praha 2

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

P E T I C E

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 • Proti nesystematickým restriktivním opatřením, omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR
 • Proti omezování a uzavírání vzdělávacích zařízení
 • Proti plošnému povinnému nošení roušek v uzavřených prostorách
 • Proti nevyváženému informování o nemoci Covid-19

 

Česká republika je naším domovem a není nám proto lhostejný její vývoj a rozvoj. Proto k úřadům státní správy, které mají hájit práva občanů, podáváme tuto petici.

 

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme:

 

 • s nesystematickými restriktivními opatřeními, omezujícími a zakazujícími svobodný výkon práce občanů České republiky

 

Nesouhlasíme s opětovným zaváděním restrikcí ze strany vlády České republiky, které mají negativní a mnohdy likvidační dopad na podnikání v naší zemi. Česká ekonomika se ve 2. čtvrtletí meziročně propadla o 11 procent a mezičtvrtletně o 8,7 procenta, což je nejhorší výsledek od vzniku samostatného českého státu (výsledek zveřejněn Českým statistickým úřadem k 1. 9. 2020). Řada ekonomických údajů včetně nezaměstnanosti se však bude projevovat se zpožděním, a to zejména po ukončení vládních podpůrných programů. Další propad, spojený s nynějšími vládními restrikcemi, jen přispívá k devastaci podnikání a ekonomiky jako celku.

 

Nesouhlasíme se zvyšováním schodku státního rozpočtu.

 

 

 • s omezováním provozu škol a jejich plošným uzavíráním

 

Nesouhlasíme s částečným nebo plošným uzavíráním vzdělávacích zařízení v České republice. Děti a mladí lidé jsou skupinou, která není ohrožena vážným průběhem nemoci Covid-19.

 

Nesouhlasíme s tím, že je žákům a studentům dlouhodobě bráněno studovat prezenčním způsobem.

 

 

 • s plošným nošením roušek v uzavřených prostorách

 

Nesouhlasíme s plošným povinným nošením roušek v uzavřených prostorách, zvláště pak ve vzdělávacích zařízeních. Neexistuje žádná relevantní studie, která by potvrzovala smysluplnost jejich používání.

 

 • s nevyváženým informováním veřejnosti o nemoci Covid-19

 

Nesouhlasíme s nevyváženým informováním veřejnosti o vývoji a závažnosti nemoci Covid-19, které stresuje obyvatelstvo. Jednotlivé statistické údaje lze interpretovat různými způsoby a je nutné je vždy uvádět v celkovém kontextu, který však v informacích vlády postrádáme.

 

 

Prostřednictvím této petice vznášíme následující požadavky a žádáme adresáty, aby přihlédli k oprávněným zájmům občanů a jednali tak, aby nedocházelo k:

 

 • nesystematickým restriktivním opatřením, omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR
 • omezováníčinnosti a uzavírání vzdělávacích zařízení
 • plošnému povinnému nošení roušek v uzavřených prostorách
 • nevyváženému informování veřejnosti o nemoci Covid-19

 

Obracíme se na adresáty se žádostí, aby v rámci svých kompetencí jednali ve prospěch zájmu občanů tak, aby:

 

 • vláda České republiky neomezovala a nezakazovala občanům výkon jejich povolání
 • nebyla omezována prezenční výuka ve školách
 • povinnost nosit roušku byla pouze na místech, kde se nacházejí občané, pro které by případná nákaza nemocí Covid – 19 znamenala kritické ohrožení
 • vláda České republiky jasně specifikovala kriticky ohrožené skupiny obyvatel, informovala je o možnostech prevence a chránila je před nákazou s minimálními dopady na ostatní obyvatele,
 • vláda České republiky a média vyváženě informovaly veřejnost nejen o nemoci Covid-19, ale i o jiném společenském dění v naší zemi
 • vláda ČR a média nešířily strach a paniku mezi obyvateli informacemi o komplikovaných a těžkých případech průběhu nemoci Covid-19.

 

 

Věříme, že naše požadavky budou na příslušných místech projednány.

 

Petice je adresována Úřadu vlády ČR, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu školství

 

 

Petiční výbor:

Varhan Orchestrovič Bauer, Tomáškova 870/2, Praha 5

Ing. Petra Cihlářová, Urbanická 64, Praha 9

Mgr. Hana Jašinová, Bukolská 778/5, Praha 8

Ing. Petr Janiš, Bukolská 778/5, Praha 8

MUDr. Jan Hnízdil, Evropská 89, Praha 6

 

Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány státní správy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

 

 

Seznam příloh:

Příloha – Listina základních práv a svobod

Příloha – Podpisový arch k petici

Příloha – text otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

 

 

Příloha – Listina základních práv a svobod

Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha – zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

 • (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen „petice“). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)
 • Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

 • 3 Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

 • 4 Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

 • 5Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

 • Společná ustanovení

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány, přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů, neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

 

Příloha – Podpisový arch k petici

 

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice proti nesystematickým restriktivním opatřením omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR, proti omezování činnosti a uzavírání vzdělávacích zařízení, proti plošnému povinnému nošení roušek v uzavřených prostorách, proti nevyváženému informování veřejnosti o nemoci Covid

 

Příloha – text otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

 

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Preambule:

Tento dopis je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit.

 

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší.

Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně:

 • uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.
 • upustila od dalších restriktivních opatření.
 • povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.
 • upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.
 • nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
 • věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že:

 • tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění
 • jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat.
 • mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena.
 • existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují beztak špatnou hospodářskou situaci.

Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby.

Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

 

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala

MUDr. Radkin Honzák

MUDr. Jan Hnízdil

MUDr. Kateřina Lucká

Bc. David Petrásek (bioanalytik)

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Doc. MUDr. Roman Šmucler

MVDr. Jiří Urbánek, MBA

MUDr. Ivan Vondřich

 

 

 

Obsah tohoto článku je určen pouze Odborné veřejnosti. Patříte-li do této skupiny, přihlaste se. Chcete-li získat přístup ke článkům Odborné veřejnosti, více informací získáte na stránce Členství.

Číst dále

Onemocnění COVID-19 (zkratka Coronavirus disease 2019)

Původce: Virus se jmenuje SARS-CoV-2. Patří do skupiny koronavirů, jde o viry běžné v populaci, existuje jich několik typů, většina způsobuje běžnou rýmu či nachlazení. Pouze 3 z nich způsobují vážná onemocnění. (SARS, MERS a nynější COVID-19).

Původ viru: Oficiálně z netopýrů či jiných zvířat, neoficiálně se objevují informace, že může jít o virus uměle vyrobený v laboratoři.

Přenos viru: Kapénkovou infekcí – drobné kapénky se šíří vzduchem při kýchání, kašli, ale i běžném mluvení – až několik metrů. Druhou možností je dotyk – virus přežívá na površích i několik dnů (déle ve vlhkém prostředí), následně se rukou může přenést do očí nebo úst. Z toho plynou 2 hlavní způsoby prevence nemoci: nošení roušek, ideálně typu FFP2 bez ventilu (chrání vás i okolí – pokud máte respirátor s ventilem, je nutno přes něj dát ještě roušku, abyste chránili své okolí a ne pouze sebe) nebo alespoň běžné roušky (které chrání spíše okolí, protože zachycují kapénky z vašich úst) a používání desinfekce na ruce, event. desinfekce povrchů.

Inkubační doba: 2-14 dnů (výjimečně i déle)

Klinické příznaky nemoci – liší se individuálně u různých lidí:

Základní trojice: horečka či zvýšená teplota, suchý kašel, dušnost

Další příznaky: únava, bolesti v krku, bolesti hlavy, bolesti těla – svalů atd., porucha chuti a čichu, závrať a zvracení, průjem, ucpaný nos.

Naopak příznakem koronaviru není např. vodnatá rýma s častým kýcháním, nebo kašel s vykašláváním velkého množství žlutých hlenů.

Průběh nemoci:

Neznáme přesně celkový počet pacientů, protože pouze část z nich má příznaky či jde k lékaři.

Ze všech diagnostikovaných pacientů:

80% má zcela bezpříznakový nebo lehký průběh

20% vážnější průběh, mezi nimi 10% pacientů vyžaduje hospitalizaci s podáváním kyslíku, část z nich jednotku intenzivní péče

Hlavní komplikací nemoci je zápal plic, který se projeví celkovým těžkým stavem, silným kašlem a výraznější dušností.

Pacienti s chronickými nemocemi (onemocnění srdce, plic, cukrovka atd.) jsou rizikovou skupinou.

Smrtnost (letalita) je 2-3%

Diagnostika:

1) hlavní test – výtěr z nosohltanu a následné vyšetření v laboratoři na přítomnost RNA viru (metoda zvaná PCR- polymerázová řetězová reakce). Metoda je citlivá, je pozitivní už 1-2 dny před začátkem příznaků nemoci, ale musí být správně proveden výtěr. Testy se provádějí na odběrových místech, jejich aktuální seznam je na webu Ministerstva zdravotnictví:

https://koronavirus.mzcr.cz/seznam-odberovych-center/

Test buď musíte zaplatit (přes 2000 Kč) nebo ho platí pojišťovna – pak musíte mít žádanku od praktického lékaře – tu vystaví elektronicky a pošle emailem nebo zadá do informačního systému, ke kterému mají přístup všechna odběrová centra. Lékaře je nutno kontaktovat telefonicky a on rozhodne, zda je test indikován. Lékař musí postupovat dle kritérií, která musí pacient splňovat, aby bylo možno vyšetření provést na pojišťovnu.

Na odběrové místo musíte jet vlastní dopravou, event. v autě s jedním dalším člověkem. Nejezděte taxíkem ani MHD. Pokud se nemůžete dopravit sami, váš lékař přes hygienickou stanici může objednat domácí odběr – odběrový tým přijede k vám domů.

2) Rapid test – provádí se z kapky krve z prstu. Detekuje protilátky proti viru, které se ovšem tvoří až 5-7 dní po začátku nemoci takže není vhodný k diagnostice nemoci. Používá se pouze na konci karantény, nebo ke zjišťování promořenosti populace virem.

3) odběr krve na protilátky – platí totéž co pro bod 2) – provádějí některé laboratoře, oproti Rapid testu je více citlivý.

Léčba:

Alopatičtí lékaři doporučují obvykle léky na horečku a kašel. Specifická léčba na virus u běžných pacientů není.

Vhodná je homeopatická léčba – lék se volí „ušitý na míru“ dle individuálních příznaků daného pacienta – zkontaktujte svého homeopata a poraďte se, jakou léčbu přesně použít pro danou kombinaci příznaků.

U vážnějších pacientů v nemocnici se používá zejména terapie kyslíkem, event. protivirové léky. U nejzávažnějších pacientů přichází na řadu umělá plicní ventilace či ECMO – mimotělní okysličování krve (při nejvážnějším stavu se selháním plic či srdce)

I u vážných pacientů v péči lékařů v nemocnici je, pokud to situace prakticky umožňuje, vhodné současně podat homeopatickou léčbu, která se s lékařskými metodami může vhodně doplňovat a zlepšit průběh nemoci.

Prevence:

1) Hlavní prevencí je důsledná izolace všech nemocných, podezřelých i osob, které byly v kontaktu s prokazatelně nemocným. K tomu směřují všechna současná vládní opatření.

U nemocného se virus může vylučovat až několik týdnů po skončení příznaků nemoci. Nemocný musí zůstat v izolaci až do provedení výtěru, který musí být 2x negativní.

Karanténa po kontaktu s nemocným je 14 dní od kontaktu, na konci karantény je nutno provést test – buď Rapidtest (z kapky krve – provádějí někteří praktičtí lékaři) nebo výtěr na odběrovém místě.

2) Na osobní rovině obecně zdravý životní styl, dostatek spánku, sportovat nebo cvičit (ale pouze když jste zdraví!!), zdravá strava atd.

Vhodný je vitamin C, vitamin D a omega-3 mastné kyseliny (ryby nebo rostlinné oleje – zejm. konopný, sezamový, lněný, nebo omega-3 kapsle z lékárny). Imunitu posilují také houby – např. hlíva ústřičná. Ajúrvédští lékaři doporučují čerstvý zázvor – čaj nebo žvýkat malý kousek zázvoru několikrát denně

3) Homeopatická prevence: existuje více možností, nejlépe se poradit s homeopatem, který lék je v dané době vhodný (záleží na stadiu pandemie, kondici pacienta, sezónních změnách počasí atd.)

!! CO DĚLAT, KDYŽ MÁTE PODEZŘENÍ NA KORONAVIRUS:

1) Izolujte se – nechoďte mezi lidi, nejezděte MHD, nechoďte k lékaři, jídlo si nechte dovézt domů. Pokud jsou nemocní i vaší rodinní příslušníci, musí být v karanténě i když nemají obtíže, nicméně se snažte doma maximálně izolovat (samostatný pokoj, praní prádla při vyšší teplotě, samostatné ručníky, desinfikovat ruce atd.) Pokud jste pouze v karanténě a nemáte obtíže, na vaše rodinné příslušníky se karanténa nevztahuje, ale opatření domácí izolace od ostatních platí stejná.

2) Kontaktujte svého praktického lékaře telefonicky, event. kontaktujte infolinku 1212 a postupujte podle jejich pokynů. U těžkého stavu – vysoká horečka, nemožnost dýchat, volejte RZP – 155

3) Kontaktuje svého homeopata stran homeopatické léčby, která je vhodná u jakéhokoli stadia a vážnosti nemoci.

Autor: MUDr. Michael Blažej

Internetové zdroje informací:

Ministerstvo zdravotnictví http://koronavirus.mzcr.cz/

Státní zdravotní ústav http://www.szu.cz/tema/prevence/2019ncov

Článek vydala Česká lékařská homeopatická společnost

http://www.clhs.cz/

Číst dále

Česká asociace veterinární homeopatie

 Link zde
FB

Číst dále

Synergy

http://www.katerinalucka.cz/admin/news/edit/61/

https://www.synergyhomeopathic.com/

Číst dále

Radar

http://www.simillimum.cz/

Číst dále