Česká lékařská homeopatická společnost

Petice proti nesystematickým restriktivním opatřením omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR, proti omezování činnosti a uzavírání vzdělávacích zařízení, proti plošnému povinnému nošení roušek v uzavřených prostorách, proti nevyváženému informování veřejnosti o nemoci Covid zpět

Vážení spoluobčané!

Děkujeme všem za vaše elektronické podpisy Otevřeného dopisu lékařů a dovolujeme si poprosit o podpis níže přiložené Petice, která z něj vychází jako právně relevantní dokument. Bohužel, bez vašeho osobního podpisu nemusí Úřad vlády a Parlament České republiky brát vaše internetové podpisy na vědomí. Proto si vás dovolujeme požádat o následující:

 

– vytiskněte podpisový arch i předchozí strany

– podepište se modrou propisovací tužkou

– do 30.11.2020 prosím zašlete na adresu:

Petra Cihlářová

P.O.Box 6

19017 Praha 9

Poté bude k Petici s podpisovými archy přidán Otevřený dopis lékařů s jeho elektronickými podpisy a vše bude doručeno na Úřad vlády a do Parlamentu České republiky.

Děkujeme předem za vaši pomoc!

Doufáme, že společně zvládneme celou situaci se ctí a brzy se vše vrátí do normálních kolejí.

 

Varhan Orchestrovič Bauer (petiční výbor)

Ing. Petra Cihlářová (petiční výbor)

MUDr. Ladislav Fiala (signatář)

MUDr. Radkin Honzák (signatář)

MUDr. Jan Hnízdil (signatář a člen petičního výboru)

Mgr. Hana Janišová (petiční výbor)

Ing. Petr Janiš (petiční výbor)

MUDr. Kateřina Lucká (signatář)

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc. (signatář)

Bc. David Petrásek (signatář)

Doc. MUDr. Roman Šmucler (signatář)

MUDr. Jiří Urbánek (signatář)

MUDr. Ivan Vondřich (signatář)

Petice:

Úřad vlády České republiky

Andrej Babiš, předseda vlády

nábřeží Edvarda Beneše 128/4
118  00 Praha 1

 

Ministerstvo zdravotnictví

Jan Blatný, ministr zdravotnictví

Palackého náměstí 375/4

128 00 Praha 2

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Robert Plaga, ministr školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 529/5

118 12 Praha 1

 

P E T I C E

 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zák. č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 • Proti nesystematickým restriktivním opatřením, omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR
 • Proti omezování a uzavírání vzdělávacích zařízení
 • Proti plošnému povinnému nošení roušek v uzavřených prostorách
 • Proti nevyváženému informování o nemoci Covid-19

 

Česká republika je naším domovem a není nám proto lhostejný její vývoj a rozvoj. Proto k úřadům státní správy, které mají hájit práva občanů, podáváme tuto petici.

 

My, níže podepsaní občané, nesouhlasíme:

 

 • s nesystematickými restriktivními opatřeními, omezujícími a zakazujícími svobodný výkon práce občanů České republiky

 

Nesouhlasíme s opětovným zaváděním restrikcí ze strany vlády České republiky, které mají negativní a mnohdy likvidační dopad na podnikání v naší zemi. Česká ekonomika se ve 2. čtvrtletí meziročně propadla o 11 procent a mezičtvrtletně o 8,7 procenta, což je nejhorší výsledek od vzniku samostatného českého státu (výsledek zveřejněn Českým statistickým úřadem k 1. 9. 2020). Řada ekonomických údajů včetně nezaměstnanosti se však bude projevovat se zpožděním, a to zejména po ukončení vládních podpůrných programů. Další propad, spojený s nynějšími vládními restrikcemi, jen přispívá k devastaci podnikání a ekonomiky jako celku.

 

Nesouhlasíme se zvyšováním schodku státního rozpočtu.

 

 

 • s omezováním provozu škol a jejich plošným uzavíráním

 

Nesouhlasíme s částečným nebo plošným uzavíráním vzdělávacích zařízení v České republice. Děti a mladí lidé jsou skupinou, která není ohrožena vážným průběhem nemoci Covid-19.

 

Nesouhlasíme s tím, že je žákům a studentům dlouhodobě bráněno studovat prezenčním způsobem.

 

 

 • s plošným nošením roušek v uzavřených prostorách

 

Nesouhlasíme s plošným povinným nošením roušek v uzavřených prostorách, zvláště pak ve vzdělávacích zařízeních. Neexistuje žádná relevantní studie, která by potvrzovala smysluplnost jejich používání.

 

 • s nevyváženým informováním veřejnosti o nemoci Covid-19

 

Nesouhlasíme s nevyváženým informováním veřejnosti o vývoji a závažnosti nemoci Covid-19, které stresuje obyvatelstvo. Jednotlivé statistické údaje lze interpretovat různými způsoby a je nutné je vždy uvádět v celkovém kontextu, který však v informacích vlády postrádáme.

 

 

Prostřednictvím této petice vznášíme následující požadavky a žádáme adresáty, aby přihlédli k oprávněným zájmům občanů a jednali tak, aby nedocházelo k:

 

 • nesystematickým restriktivním opatřením, omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR
 • omezováníčinnosti a uzavírání vzdělávacích zařízení
 • plošnému povinnému nošení roušek v uzavřených prostorách
 • nevyváženému informování veřejnosti o nemoci Covid-19

 

Obracíme se na adresáty se žádostí, aby v rámci svých kompetencí jednali ve prospěch zájmu občanů tak, aby:

 

 • vláda České republiky neomezovala a nezakazovala občanům výkon jejich povolání
 • nebyla omezována prezenční výuka ve školách
 • povinnost nosit roušku byla pouze na místech, kde se nacházejí občané, pro které by případná nákaza nemocí Covid – 19 znamenala kritické ohrožení
 • vláda České republiky jasně specifikovala kriticky ohrožené skupiny obyvatel, informovala je o možnostech prevence a chránila je před nákazou s minimálními dopady na ostatní obyvatele,
 • vláda České republiky a média vyváženě informovaly veřejnost nejen o nemoci Covid-19, ale i o jiném společenském dění v naší zemi
 • vláda ČR a média nešířily strach a paniku mezi obyvateli informacemi o komplikovaných a těžkých případech průběhu nemoci Covid-19.

 

 

Věříme, že naše požadavky budou na příslušných místech projednány.

 

Petice je adresována Úřadu vlády ČR, Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu školství

 

 

Petiční výbor:

Varhan Orchestrovič Bauer, Tomáškova 870/2, Praha 5

Ing. Petra Cihlářová, Urbanická 64, Praha 9

Mgr. Hana Jašinová, Bukolská 778/5, Praha 8

Ing. Petr Janiš, Bukolská 778/5, Praha 8

MUDr. Jan Hnízdil, Evropská 89, Praha 6

 

Zastupovat petiční výbor při jednání s orgány státní správy je oprávněn kterýkoliv člen petičního výboru.

 

 

Seznam příloh:

Příloha – Listina základních práv a svobod

Příloha – Podpisový arch k petici

Příloha – text otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

 

 

Příloha – Listina základních práv a svobod

Čl. 18 (1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.

Příloha – zákon 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

 • (1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen „petice“). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)
 • Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.

 

 • 3 Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.

 

 • 4 Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

 

 • 5Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

 

 • Společná ustanovení

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány, přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů, neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.

 

Příloha – Podpisový arch k petici

 

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Dle §4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice proti nesystematickým restriktivním opatřením omezujícím a zakazujícím svobodný výkon práce občanů ČR, proti omezování činnosti a uzavírání vzdělávacích zařízení, proti plošnému povinnému nošení roušek v uzavřených prostorách, proti nevyváženému informování veřejnosti o nemoci Covid

 

Příloha – text otevřeného dopisu lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

 

Otevřený dopis lékařů vládě, parlamentu a médiím ohledně tzv. koronavirové krize

Preambule:

Tento dopis je výsledkem konsensu lékařů praktických oborů i zástupců z akademických řad. Vznikal během měsíce září, kdy se diskutovaly a zohledňovaly připomínky všech zůčastněných odborníků, kteří stejně jako podepsaní signatáři cítí a využívají svoje občanské právo i lékařskou povinnost se k situaci v naší zemi vyjádřit.

 

Jako lékaři cítíme občanskou povinnost vyjádřit se ke koronavirové krizi, která těžce dopadla na naši zemi. Jsme si plně vědomi vážnosti situace i zdravotních rizik, která s sebou přináší.

Mnohem větší nebezpečí ohrožení celkového zdraví lidu však vidíme v drastických vládních opatřeních, než v nemoci Covid jako takové.

Z medicínského hlediska nevidíme důvod k prohlubování restriktivních opatření, a proto žádáme vládu, aby neprodleně:

 • uklidnila obyvatelstvo a přestala jej děsit počtem nakažených jednou konkrétní nemocí.
 • upustila od dalších restriktivních opatření.
 • povinné nošení roušek zavedla pouze tam, kde to jednoznačně vyžaduje epidemiologická situace.
 • upustila od povinného testování osob bez příznaků a nezbytnost testu ponechala na uvážení ošetřujícího lékaře.
 • nedopustila uvedení narychlo připravených vakcín na trh a nezaváděla vakcinaci jako povinnou.
 • věnovala se práci na obnově zdevastovaného hospodářství.

Po více než šesti měsících od začátku vyhlášení pandemie v naší zemi je jasné, že:

 • tento typ koronaviru nepředstavuje pro zdravé občany v produktivním věku vážnou hrozbu, jestliže nejsou dlouhodobě vystaveni vysoké dávce viru. Pokud se tato skupina populace s virem setká, většinou nevykáže žádné nebo jen mírné příznaky, odpovídající běžnému chřipkovému onemocnění
 • jistou hrozbu může virus představovat pro starší a chronicky nemocné občany, a to zhruba ve stejné míře jako jiné koronavirové, chřipkové a další virové infekce. Věříme, že naše zdravotnictví je na vysoké úrovni a je schopno se o ohroženou skupinu obyvatel postarat.
 • mnohem větší nebezpečí pro celkové zdraví lidu představuje mediálně vytvořený obraz nemoci Covid. Nikdy v minulosti nebylo obyvatelstvo informováno o jedné konkrétní nemoci tak dlouho, tak detailně a všemi médii naráz. Veřejnost je následkem toho nebývalým způsobem vystrašena.
 • existuje mnohem více a závažnějších onemocnění, než je Covid 19, a lidé jimi nejsou neustále všemi médii stresováni. Zaměřit pozornost veřejnosti na jeden konkrétní typ koronaviru je nebezpečný precedens, vzbuzující strach a devastující psychiku lidí a jejich sociální vztahy, který může mít nedozírný ničivý dopad na ekonomiku a celkový život společnosti.

Vládní karanténní opatření nemají opodstatnění, jen posilují strach a nejistotu a zhoršují beztak špatnou hospodářskou situaci.

Plošné nošení roušek není vhodné. Dlouhodobé nošení roušky nepřispívá ke zdraví toho, kdo ji nosí. Zavádění roušek ve školách je zcela v rozporu se zdravým rozumem. Děti nepatří do ohrožené skupiny obyvatel, jen jsou zbytečně stresovány. Stejně nesmyslné je zavírání škol kvůli nemoci, jejíž prodělání dětem neublíží, jen posílí jejich imunitní systém. Nemluvě o potížích, které zavření škol působí jejich rodičům a potažmo dopadá na hospodářskou situaci země.

Restriktivní opatření, zakazující a omezující podnikání, těžce poškodila ekonomiku země a zásadně ovlivnila psychiku obyvatel. Spoluobčané mnohých profesí žijí již několik měsíců v nejistotě a ve strachu z ekonomického krachu.

Jsme znepokojeni zprávami o narychlo vyrobené očkovací vakcíně proti COVIDu-19. Účinnost takové vakcíny je více než sporná a může přinést spoustu nežádoucích účinků.

Testování zdravých lidí, pokud se k němu nerozhodnou dobrovolně jako samoplátci, zbytečně vyčerpává zdravotní systém a zatěžuje pojišťovny.

Žádáme vyvážené zpravodajství zohledňující celkový kontext, protože každý jednotlivý statistický údaj se dá interpretovat různými způsoby.

Novináři by měli více informovat o různých možnostech prevence a léčby.

Měli by umožnit názorovou polemiku a nediskriminační přístup veřejnosti k jiným náhledům na celkovou situaci a k dalším léčebným možnostem.

Vláda by měla zastavit ekonomický pád země, upokojit obyvatelstvo, zaručit svobodu každého jednotlivce ve všech oblastech a dát jasně najevo, že kulturní, společenský a ekonomický život země nehodlá obětovat boji s jedním druhem viru.

Vraťme život do normálních kolejí s tím, že zkušenosti z posledních měsíců pomohly lidem více přemýšlet o zdravém způsobu života a vlastních schopnostech převzít za sebe odpovědnost.

 

Podepsáni:

MUDr. Ladislav Fiala

MUDr. Radkin Honzák

MUDr. Jan Hnízdil

MUDr. Kateřina Lucká

Bc. David Petrásek (bioanalytik)

Prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

Doc. MUDr. Roman Šmucler

MVDr. Jiří Urbánek, MBA

MUDr. Ivan Vondřich